COOKIEBELEID

Wij maken bij oscar.be gebruik van cookies om de bezoekers van onze website zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Een cookie is een gegevensbestand dat uw IT-apparatuur op de website opslaat. Hier wordt Google Analytics gebruikt om uw IT-apparatuur te observeren en te herkennen en zo te zien hoe u de website gebruikt. Tegenwoordig gebruiken bijna alle websites cookies, omdat het vaak een noodzaak is om een goede service te kunnen verlenen. Bij Oscar gebruiken wij de volgende soorten cookies op onze website:

1. First-party Cookies

First-party Cookies zijn cookies die verlopen wanneer de internetbrowser wordt afgesloten. Dit type cookie heeft de mogelijkheid om uw IT-apparatuur te herkennen, uw taalkeuze te onthouden, de tijd dat u op de pagina bent te registreren, afbeeldingen te beheren en uw zoekopdrachten te identificeren als een bezoeker die door de website navigeert.

2. Persistente cookies

Persistente cookies worden maximaal twee jaar bewaard en registreren het aantal keren dat bezoekers op de website zijn geweest. Daarnaast registreren ze ook de verblijfsduur van de bezoeker, taalkeuzes en de manier waarop de website wordt geraadpleegd. In het verlengde hiervan wordt de bezoeker geregistreerd als terugkerende gebruiker van de site.

3. Google Analytics-cookies

Google Analytics-cookies worden alleen gebruikt voor het verzamelen van bezoekersstatistieken op onze website. Dit soort cookies verzamelt informatie over uw gebruik van de website, waaronder uw IP-adres. U kunt zich afmelden voor Google Analytics-cookies door hier te klikken.

4. Marketing Cookies

Marketing Cookies worden gebruikt in combinatie met het volgen van uw lees- en zoek gewoonten om u gerichte marketing content te tonen (bijvoorbeeld advertentie banners). Dit type cookie verzamelt gegevens die alleen persoonlijk identificeerbare informatie kunnen bevatten. Alle informatie die met dit type cookie wordt opgeslagen, kan met derden worden gedeeld. Als u de bovenstaande cookies niet wenst te aanvaarden, hebt u de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat hij dit gebruik van cookies weigert via de links hieronder:

 • Flash cookies
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari

Bovenstaande informatie wordt verstrekt in overeenstemming met de Executive Order on Information and Consent Requirements for Storing and Accessing Information in End Users' Terminal Equipment.

 • Link naar gids

 • Link naar kennisgeving

Indien het hierboven beschreven cookiebeleid aanleiding geeft tot vragen, neem dan gerust contact op met [email protected].

Uw rechten

De persoonsgegevens die wij verwerken, behoren toe aan de persoon die is geregistreerd. Daarom heeft de geregistreerde ook een aantal rechten die zijn vastgelegd in hoofdstuk 3 van de verordening. Hieronder volgt een overzicht van de rechten die u als geregistreerde gebruiker altijd heeft:

1. Verplichting tot het verstrekken van informatie

In verband met het verzamelen van persoonsgegevens moeten wij, als verantwoordelijke voor de verzamelde gegevens, de gebruiker over verschillende gegevens informeren. Als gebruiker kunt u hieronder uw rechten zien.

2. Recht van Inzage
Als geregistreerde gebruiker hebt u het recht om te laten bevestigen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt en in dat geval toegang te krijgen tot die persoonsgegevens en de volgende informatie:

  1. De doeleinden van de verwerking.
  2. De betrokken categorieën persoonsgegevens.
  3. De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt - in het bijzonder ontvangers in andere landen of internationale organisaties.
  4. Indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om die periode te bepalen.
  5. Het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens te verlangen, de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene te beperken en tegen een dergelijke verwerking in het geheel bezwaar te maken
  6. Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  7. De beschikbare informatie over de oorsprong van de persoonsgegevens, tenzij deze bij de betrokkene is verzameld.
  8. Het bestaan van geautomatiseerde besluiten, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering en ten minste zinvolle informatie over de logica daarvan, de betekenis en de verwachte gevolgen van een dergelijke behandeling voor de betrokkene.
   Indien persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht op de hoogte te worden gesteld van de nodige garanties in overeenstemming met artikel 46 in verband met de doorgifte. Bij Oscar verstrekken wij op uw verzoek een kopie van de persoonsgegevens die over u worden verwerkt, voor zover de kopie geen inbreuk maakt op de rechten en vrijheden van anderen. Voor de levering van extra kopieën wordt een redelijke vergoeding in rekening gebracht op basis van de administratieve kosten die een dergelijke zaak met zich mee kan brengen. Tenzij anders gevraagd, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm.

3. Correctie

Als wij onjuiste informatie over u hebben vastgelegd, hebt u het recht om die informatie te laten corrigeren.

4.Recht op vergetelheid

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen en wij zijn verplicht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 2. U de toestemming die de basis van de behandeling vormt, intrekt en er geen andere rechtsgrondslag voor de behandeling is.
 3. U bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, en er geen legitieme redenen zijn voor de verwerking vóór het bezwaar, of dat u bezwaar maakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2.
 4. De persoonsgegevens zijn illegaal gebruikt.
 5. De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de EU-wetgeving of de nationale wetgeving van de lidstaten, waaraan wij bij Oscar zijn onderworpen.
 6. De persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van de verlening van de in artikel 8, lid 1, bedoelde diensten van de informatiemaatschappij.

Indien wij persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en derhalve verplicht zijn gegevens te wissen, zullen - rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging - redelijke stappen, met inbegrip van technische maatregelen, worden ondernomen om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u die voor de verwerking verantwoordelijken hebt verzocht alle links naar of kopieën of reproducties van de betrokken persoonsgegevens te wissen. Het bovenstaande is evenwel niet van toepassing voor zover verwerking noodzakelijk is:

(a) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie

(b) om een wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn en die verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat, of om een taak uit te voeren in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen

(c) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3

(d) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de uitvoering van een dergelijke verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig dreigt te belemmeren; of

(e) voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.5.

5. U hebt het recht om onze verwerking van uw gegevens te beperken als een van de volgende situaties van toepassing is:

  1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens voordat wij hebben kunnen vaststellen of de persoonsgegevens juist zijn.
  2. De verwerking is onwettig, u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
  3. Wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar zij zijn noodzakelijk voor de vaststelling, tenuitvoerlegging of verdediging van een rechtsvordering.
  4. U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2. 1, gedurende de periode, waarbij wordt nagegaan of onze legitieme belangen prevaleren boven uw legitieme belangen.
  5. Indien de verwerking overeenkomstig het voorgaande is beperkt, mogen deze persoonsgegevens, behalve voor bewaring, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, handhaving of verdediging van een rechtsvordering of ter bescherming van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of omwille van zwaarwegende sociale belangen van de Unie of een lidstaat. Indien u een behandelingsbeperking heeft verkregen, wordt u daarvan door ons op de hoogte gesteld voordat de behandelingsbeperking wordt opgeheven.

6. De kennisgevingsplicht in verband met wissen of rectificeren

Wij zullen elke ontvanger aan wie uw persoonsgegevens bekend zijn gemaakt, op de hoogte stellen van elke rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking die is uitgevoerd in overeenstemming met paragraaf 1.3, 1.4 of 1.5, tenzij dit onmogelijk of onevenredig moeilijk blijkt te zijn. Wij zullen u desgevraagd van deze ontvangers op de hoogte brengen.

7. Gegevens portabiliteit

U hebt het recht om persoonlijke informatie over uzelf die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze informatie zonder belemmering van onze kant aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven wanneer:

 1. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op ons contract en;
 2. de verwerking automatisch wordt uitgevoerd.

Wanneer u uw recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig het bovenstaande uitoefent, hebt u het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een ander te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is. Dit recht doet geen afbreuk aan het recht op vergetelheid. Bovendien is dit recht op gegevens portabiliteit niet van toepassing op verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die vallen onder de uitoefening van het openbaar gezag waarmee wij zijn belast, noch maakt dit recht op gegevens portabiliteit inbreuk op de rechten of vrijheden van anderen.

8. Recht van bezwaar

 1. U hebt te allen tijde het recht om, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die gebaseerd is op artikel 6, lid 2. (F) op ons gerechtvaardigd belang, met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen.
 2. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij belangrijke legitieme redenen voor de verwerking vaststellen die vóór uw belangen, rechten en vrijheden gaan of tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, handhaving of verdediging van rechtsvorderingen. Indien u bezwaar maakt tegen onze verwerking voor direct-marketingdoeleinden, mogen uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel worden verwerkt. Op het moment van de eerste communicatie met u, 
 3. moet u expliciet gewezen worden op bovenstaand recht. De informatie daarover moet duidelijk en gescheiden van alle andere informatie worden meegedeeld.
 4. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 2, van Verordening nr. 1, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

9. Automatische besluiten, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit - met inbegrip van profilering - dat rechtsgevolgen heeft, of u op vergelijkbare wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit is echter niet van toepassing indien het besluit:

 1. Noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke.
 2. valt onder de EU-wetgeving of de nationale wetgeving van de lidstaten waaraan wij onderworpen zijn, en waarin tevens passende maatregelen zijn opgenomen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en legitieme belangen; 
 3. of is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming.

Indien wij automatische besluiten toepassen in de gevallen bedoeld onder b) en c), zullen wij passende maatregelen nemen om uw rechten, vrijheden en rechtmatige belangen te beschermen - en ten minste uw recht op menselijke tussenkomst van onze kant, uw recht om uw standpunt kenbaar te maken en uw recht om het besluit aan te vechten. De automatische besluiten mogen niet gebaseerd zijn op gevoelige persoonsgegevens, tenzij artikel 9, lid 2. 2. Lid 2, onder a) of g) van toepassing is, en er passende maatregelen zijn genomen om uw rechten, vrijheden en rechtmatige belangen te beschermen.

10. Beperkingen

De EU-wetgeving of Belg wetgeving, waaraan de gegevensverwerker of wij zijn onderworpen, kan (door middel van wettelijke maatregelen) de reikwijdte van de verplichtingen en rechten die u op grond van het bovenstaande hebt, beperken wanneer een dergelijke beperking de essentiële inhoud van de grondrechten en fundamentele vrijheden eerbiedigt en een noodzakelijke en evenredige maatregel in een democratische samenleving is, in het belang van:

 1. De staatsveiligheid
 2. De landsverdediging
 3. De openbare veiligheid
 4. De voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, daaronder begrepen de bescherming tegen en het voorkomen van bedreigingen van de openbare veiligheid.
 5. Andere belangrijke doelstellingen in verband met de bescherming van de algemene maatschappelijke belangen van de Unie of een lidstaat, in het bijzonder de wezenlijke economische of financiële belangen van de Unie of een lidstaat, met inbegrip van [KJ4] monetaire, budgettaire en fiscale aangelegenheden, de volksgezondheid en de sociale zekerheid.
 6. De bescherming van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en van de procesvoering.
 7. Voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van schendingen van de ethische regels voor gereglementeerde beroepen.
 8. Controle-, toezicht- of regelgevende taken, met inbegrip van tijdelijke taken die verband houden met de uitoefening van het openbaar gezag in de gevallen als bedoeld in artikel 23, lid 2, van de verordening; 1, onder a) tot en met e) en onder g).
 9. Bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene of van de persoon op wie de gegevens betrekking hebben.
 10. Handhaving van civielrechtelijke voorschriften.