VOORWAARDEN EN OVEREENKOMSTEN

A. OVER ONS

Welkom bij Oscar!

OSCAR Autoverhuur Belgium BV (hierna te noemen "Oscar") is een bedrijf geregistreerd in

in het Rechtspersonenregister van België onder nummer 0786.821.141, met haar statutaire zetel te Temselaan 100A, 1853 Grimbergen. Oscar heeft een autoverhuur platform ontwikkeld dat kan worden bezocht op de website https://oscar.be/ of in de vorm van de mobiele applicatie beschikbaar voor Android en iOS (het "Platform").

Het Platform biedt een online trefpunt waar bedrijfseigenaars van voertuigen voor professionele doeleinden (de "Partner(s)") informatie kunnen invoeren (de "Advertenties") met betrekking tot zowel nieuwe en gebruikte voertuigen (de "Voertuig(en)") die zij wensen te verhuren, zodat particuliere gebruikers (de "Consument(en)") een reservering ("Reservering") kunnen maken voor de huur van dergelijke Voertuigen rechtstreeks bij Partner(s) (de "Voertuigverhuur Diensten").

Deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") regelen de toegang tot en het gebruik van het Platform door de Partners en Consumenten (gezamenlijk aangeduid als "Gebruiker(s)"). Door ons Platform te bezoeken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing indien u een Advertentie aanmaakt of als u een Reservering plaatst. Met de aanvullende voorwaarden dienen Gebruikers uitdrukkelijk in te stemmen. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de met de Partners gesloten overeenkomst. LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. Oscar heeft het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Als Gebruiker van het Platform, erkent u en stemt u ermee in dat Oscar geen partij is bij enige overeenkomst, contract of contractuele relatie van welke aard dan ook, aangegaan tussen de Gebruikers, en in het bijzonder, geen partij is bij enige overeenkomst(en) voor de huur van voertuigen (zoals hieronder gedefinieerd).

Wanneer we in deze Voorwaarden verwijzen naar "u" of "uw" bedoelen we u, de persoon die deze Voorwaarden aanvaardt en die toegang heeft tot het Platform, hetzij handelend als een Partner hetzij als een Consument. Wanneer wij verwijzen naar "wij" of "onze", bedoelen wij Oscar, zoals hierboven gedefinieerd.

B. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

Wanneer wij in deze Sectie C verwijzen naar "u" of "uw", bedoelen wij u, de persoon die deze Voorwaarden aanvaardt en toegang heeft tot het Platform, handelend als een Consument. Wanneer wij verwijzen naar "wij" of "onze", bedoelen wij Oscar.

1. RESERVERINGSPROCEDURE

1.1. Reservering.

Wanneer u geïnteresseerd bent in een Advertentie, kunt u een online Reserveringsaanvraag doen door het Reserveringsproces te voltooien door elk van de stappen op het Platform te volgen. Zodra u het Reserveringsproces heeft voltooid, moet u, indien u akkoord gaat met alle details van de Reservering, op de knop "Doorgaan" klikken. Alvorens naar de volgende stap over te gaan, dient u de verstrekte formulieren in te vullen en de vereiste persoonsgegevens te verschaffen, die zullen worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door verder te gaan met de Reservering, zullen deze Voorwaarden worden verstrekt en wordt u gevraagd of u akkoord gaat met de Voorwaarden. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, kunt u doorgaan naar de laatste stap van het Reserveringsproces.

1.2. Betaling.

De laatste stap voor het voltooien van de Reservering is de bevestiging van de betaling. Alvorens de Reservering te maken, krijgt u een samenvatting van de Reservering met vermelding van het te reserveren Voertuig en het bedrag van de Huurprijs van het Voertuig dat op het moment van de Reservering betaald moet worden (dit kan 100% van de Huurprijs van het Voertuig zijn of een lager percentage, zoals uitdrukkelijk vermeld voor het voltooien van de Reservering).

Om de betaling te bevestigen, moet u op de knop "Betaling toestaan" klikken. Alvorens de Reservering af te sluiten, dient u alle gegevens die u invoert te controleren en eventuele fouten te corrigeren, want zodra uw aanvraag is ingediend, zullen wij onmiddellijk beginnen met de verwerking ervan.

1.3. Bevestiging van de Reservering.

Nadat u een Reservering hebt geplaatst, sturen wij u een bevestigingsmail waarin de ontvangst van de Reservering en de contractuele bepalingen, waaronder deze Voorwaarden, worden bevestigd.

1.4. Recht van ontbinding.

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek, heeft u vanaf het moment van Reservering geen recht op ontbinding, mits de overeenkomst tussen u en Oscar, bestaande uit het in contact brengen van u met een Partner, volledig is uitgevoerd.

1.5. Sluiting van Autoverhuur Overeenkomsten met Partners en verzekeringscontracten.

Oscar is geen partij bij enige autoverhuur overeenkomst tussen u en een Partner ("Autoverhuur Overeenkomst(en)") en biedt geen andere diensten aan dan het aanbieden en beheren van het Platform overeenkomstig deze Voorwaarden (en in ieder geen Voertuigverhuur Diensten of andere gelijkaardige diensten), noch staat ons Platform het sluiten van Autoverhuur Overeenkomsten toe. Hetzelfde heeft te gelden indien u besluit een verzekering af te sluiten via het Platform; alsdan gaat u een verzekeringscontract aan met de verzekeraar, onder diens voorwaarden en bepalingen, waarbij Oscar geen partij is. Voor meer informatie over Oscars rol in uw gebruik van het Platform, kunt u clausule 1.3. van Sectie B ("Algemene Voorwaarden") raadplegen.

2. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Annulering van een Reservering door de Consument of de Partner, nadat de Reservering is bevestigd, is onderworpen aan het volgende:

 • a) Indien de Consument meer dan 48 uur voor de geplande afhaaltijd van het Voertuig annuleert, is de Consument een bedrag aan annuleringskosten, gelijk aan 25% van de huurprijs van het Voertuig, verschuldigd.
 • b) Indien de Consument minder dan 48 uur voor de geplande ophaaltijd van het Voertuig annuleert, of indien de Consument niet op de overeengekomen tijd op het ophaalpunt is gearriveerd, zal geen restitutie van het reeds betaalde plaatsvinden. Indien het ten tijde van de Reservering betaalde bedrag minder is dan 100% van de huurprijs van het Voertuig, heeft Oscar, via haar betalingsdienstaanbieder, het recht om het resterende bedrag te innen.
 • c) In geval van annulering door de Partner zal aan de Consument het totale bedrag dat bij de Reservering is betaald, worden terugbetaald.

Oscar zal, via haar aanbieder van betaaldiensten, terugbetalingen en/of compensaties onmiddellijk verwerken; de termijn voor het ontvangen van terugbetalingen is echter afhankelijk van de betaalmethode en de regels van het toepasselijke betalingssysteem.

3. BEËINDIGING EN OPSCHORTING

Onverminderd het bepaalde kan Oscar uw toegang tot of gebruik van het Platform opschorten, beperken of beëindigen met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen voor kennisgeving aan u. Daarnaast kunnen wij deze Voorwaarden beëindigen of uw toegang tot het Platform onmiddellijk opschorten of beëindigen in het geval

 • wij redelijkerwijs vermoeden dat u deze Voorwaarden hebt geschonden of
 • uw gebruik van het Platform een nadelige invloed heeft op de prestaties of de werking van het Platform.

Het beleid van Oscar is om de accounts van Gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen, met inbegrip van auteursrechten, te blokkeren of te beëindigen. 

HUURVOORWAARDEN

 1. De huurauto moet op het afgesproken tijdstip worden ingeleverd. Ook moet de auto in dezelfde staat worden ingeleverd als bij het ophalen. Bij verlenging van het contract dient er contact opgenomen te worden met de afdeling. Bij overschrijding van de inlevertijd is de huurder aansprakelijk voor de schade als gevolg van de overschrijding van de tijd. De auto valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de huurder, ook als de auto buiten de openingstijden wordt afgeleverd. Het niet afleveren van een voertuig op een afgesproken tijdstip valt onder het Wetboek van Strafrecht §321

 2. Bij het afhalen van de auto dient de huurder eventuele schade, of gebreken die niet zichtbaar zijn in de schaderegistratie, onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Dit is van belang om onnodige inhouding van eigen risico bij het inleveren van het voertuig te voorkomen.

 3. Bij verborgen schade, want niet alle schade is zichtbaar tijdens de controle van een ingeleverde auto. Dit geldt voor schade aan niet toegankelijke onderdelen zoals de motor, de brandstof en de koppeling en voor schade die niet zichtbaar is in het donker of bij slecht weer. Mochten wij dergelijke schade alsnog constateren dan zullen wij u het bewijs hiervan achteraf doorgeven en kan dit achteraf worden verrekend.

 4. Auto's en voertuigen mogen niet worden gebruikt:

  • Voor direct of indirect vervoer van goederen of personen tegen betaling

  • Indien er word geconstanteerd dat het voertuig word gebruikt voor bezorg doeleinden word het gehele borg bedrag ingehouden.
  • Voor het slepen van andere voertuigen, tenzij overeengekomen met de huurder

  • Voor rijlessen, motorsport evenementen, of soortgelijke

  • Voor doeleinden die mechanische slijtage met zich meebrengen, of de noodzaak van extra reiniging na gebruik van de auto

  • Voor off-road gebruik

  • Door personen onder invloed van drugs en/of alcohol

  • Door personen die niet op de huurovereenkomst vermeld staan

  • Voor het rijden op recycling terreinen, tenzij anders overeengekomen met de huurder

 5. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de huurder om de volledige schade te vergoeden bij onverantwoordelijk rijgedrag. Dit geldt ook bij het niet naleven van de verkeerswet en bij het ontbreken van olie/water of bij vandalisme en misbruik van het voertuig.

 6. De huurder aanvaardt een persoonlijke verantwoordelijkheid om te betalen voor:

  • De overeengekomen tarieven, belastingen, verzekeringspremies, en belastingen door de wet.

  • Een vergoeding voor het eventueel ophalen en afleveren van het voertuig of de huurder.

  • Alle gerechtskosten en boetes in verband met parkeren of overtredingen tijdens de looptijd van het contract.

  • Procedure kosten wanneer de wet dit toelaat, opgelopen incassokosten, etc., die aan de huurder worden opgelegd.

  • Kosten van eventuele schade aan het voertuig.

 7. Bij ondertekening van het contract ontslaat de huurder de verhuurder van alle aansprakelijkheid voor voorwerpen die de huurder of anderen in het voertuig hebben opgeslagen, achtergelaten of vervoerd.

 8. De verhuurder heeft alle voorzorgsmaatregelen genomen om mechanische defecten aan het voertuig te voorkomen. Mocht er zich toch een fout voordoen, dan is de verhuurder niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

 9. De huurder is zich ervan bewust dat de auto kan zijn uitgerust met GPS-tracking, waardoor de positie van de auto kan worden gevolgd. Via GPS verkregen informatie kan door de verhuurder worden gebruikt en wordt soms aan derden verstrekt, onder meer aan verzekeringsmaatschappijen, rechtshandhavingsinstanties en Oscar Autoverhuur B.V..

 10. Bij aankoop van extra kilometers heeft de huurder geen recht op vergoeding voor ongebruikte kilometers. Dit geldt ook voor kilometers die in de huurprijs zijn inbegrepen.

 11. Brandstof is niet in de huurprijs inbegrepen.

 12. Autoverhuur is bij wet uitgezonderd van de regel van het herroepingsrecht.

 13. De auto 

VERZEKERINGSVOORWAARDEN

 1. Huurders hebben een eigen risico tussen 3.500,- en EUR 5.500,- per eventuele schade.

 2. Bovenhoofdse schade is schade veroorzaakt door aanrijding met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden. 

  Voor deze schade geldt een eigen risico van EUR 5.500 (particulieren) en EUR 5.500 (zakelijke klanten). Dit eigen risico is niet af te kopen of te verlagen. 

 3. Onze verzekering dekt de huurder of eventuele medehuurders, zoals vermeld in het huurcontract.

 4. In geval van schade dient de huurder de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen. Het overzicht van de huurder moet zo volledig mogelijke informatie bevatten over de omvang van de schade. De huurder mag geen afspraken maken over betaling, vergoeding of uitvoering van reparaties zonder toestemming van de verhuurder.

 5. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde bij gebruik van de huurauto als voertuig met de in de Wegenverkeerswet bepaalde bedragen.

 6. Behalve in de volgende gevallen dekt de verzekering alle schade aan het verzekerde voertuig en verlies van het voertuig in geval van diefstal. Naast het voertuig zelf omvat de dekking ook de door de eigenaar van het voertuig aangebrachte accessoires.

 7. De verzekering dekt niet:

  • Aansprakelijkheid voor vervoerde goederen.

  • Rijden buiten Europa.

  • Schade aan bestuurder of passagiers

  • Schade veroorzaakt door aardbevingen of andere natuurrampen, oorlog, rellen, burgerlijke onlusten, of het vrijkomen van kernenergie.

  • Schade die ontstaat wanneer het voertuig wordt gebruikt in strijd met de bepalingen van het Ministerie van Justitie inzake verhuur zonder bestuurder.

  • Schade die voortvloeit uit situaties waarin de huurder het huurvoertuig heeft bestuurd in strijd met de bepalingen van de huurovereenkomst.

  • Schade aan telefoons , zowel vaste als draagbare, alsmede aan alle apparatuur hiervoor

  • Schade die uitsluitend is veroorzaakt aan de mechanische onderdelen van het voertuig. (Dergelijke schade wordt echter gedekt door de aanvullende verzekering indien het voertuig is overkomen door brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag, diefstal of vandalisme).

  • Schade veroorzaakt door opzettelijke of grove nalatigheid, cf. artikel 18 van de Wet op de verzekeringsovereenkomst

  • Schade die kan zijn ontstaan terwijl het voertuig werd bestuurd door een persoon die niet in het bezit was van een geldig rijbewijs of die niet als huurder of medehuurder op de huurovereenkomst vermeld staat

  • Schade die is ontstaan doordat de bestuurder van de auto onder invloed van alcohol, drugs of iets dergelijks verkeerde, cf. artikel 20 van de Wet op de verzekeringsovereenkomst

  • Schade die is veroorzaakt doordat het voertuig in strijd met de bepalingen van de huurovereenkomst is bestuurd. Als de huurder de schade moest betalen die niet door de verzekering wordt gedekt, heeft de verhuurder verhaal voor alle gemaakte kosten.

ZAKELIJKE VOORWAARDEN

 1. Om een auto te huren bij Oscar, moet de bestuurder het volgende meenemen:

  • Een geldig rijbewijs

  • Paspoort of ID kaart


 2. Betaling:
  Als u de auto meer dan 48 uur voor de ophaaltijd boekt, wordt naar keuze 100% of 25% + annuleringsverzekering betaald - op basis van de huurprijs op het moment van boeken en het resterende bedrag bij de ophaaltijd. Indien u binnen 48 uur voor de afhaaltijd boekt, wordt het volledige bedrag betaald op het moment van de boeking.
  • Volgens de huidige wetgeving kan de verhuurder na het ondertekenen van de huurovereenkomst achteraf kosten in rekening brengen of het transactiebedrag wijzigen.

  • Brandstof, extra kilometers, eigen risico voor schade, autohuur, parkeer/verkeerskosten en andere bedragen met betrekking tot de huurprijs kunnen door de verhuurder in rekening worden gebracht.

 3. Kan ik mijn boeking annuleren?
  Bij annulering binnen 48 uur voor het ophalen van de auto, is Oscar gerechtigd het volledige huurbedrag in rekening te brengen. Bij annulering meer dan 48 uur voor afhalen bent u slechts 25% van de huurprijs verschuldigd. Als u wilt annuleren of hiernaar wilt informeren, neem dan contact met ons op tel +32 2 616 36 56.

 4. Vergoeding van de borg:
  Wanneer u uw huurauto komt ophalen, wordt u gevraagd een borg te voldoen. De precieze hoeveelheid van de borg is in sommige gevallen aan verandering onderhevig. Let op! U kunt de Borg alleen betalen via ons online betalingssysteem, dit kan met IDEAL of credit card. 

 5. Oscar is door de autoverhuurmaatschappij aangesteld als handelsagent in de zin van Richtlijn 2015/2366 betreffende betalingsdiensten (zoals omgezet in artikel VII.3, paragraaf 1, 2° van het Wetboek van economisch recht)

 6. Opmerking: Al onze betalingen worden verwerkt via ons online betalingssysteem, u kunt alleen betalen IDEAL of credit card.

 7. Soorten huurauto's waaruit u kunt kiezen bij Oscar
  • Normale daghuur

  • Lange termijn huur (auto-abonnement)

 8. Lange termijn huur is geldig wanneer boekingen van 28 dagen of meer vanaf het begin van de boeking. Word er later verlengd blijft de dagprijs hetzelfde.

 9. Accessoires zoals autostoeltjes, kinderzitjes en zitkussens kunnen tegen betaling worden gehuurd. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor de correcte montage en het juiste gebruik van deze artikelen.

 10. De huurauto moet worden opgehaald op de afgesproken tijd. Oscar behoudt zich het recht voor om het volledige bedrag in rekening te brengen indien het voertuig niet op tijd wordt opgehaald.

 11. De huurauto dient op de afgesproken tijd te worden ingeleverd. Na 4 uur zonder levering, zal de auto als gestolen worden gerapporteerd en zullen er kosten in rekening worden gebracht.

 12. Oscar is niet verantwoordelijk voor bagage of personen vervoerd in een huurauto. 

 13. Het is verboden om gevaarlijke goederen te vervoeren in een huurauto om veiligheidsredenen.

 14. Oscar draagt geen verantwoordelijkheid voor vertragingen of niet-levering van de autoverhuur locatie. Daarom wordt hier geen vergoeding voor gegeven.

 15. Betalingsvoorwaarden na extra gemaakte kosten: Indien blijkt dat er na inlevering van de auto extra kosten zijn gemaakt, dienen deze binnen 4 werkdagen te worden voldaan. Indien de extra gemaakte kosten niet binnen 4 werkdagen zijn betaald, hebben wij het recht een incassobureau in te schakelen. Extra kosten in de breedste zin van het woord.
 16. Vermijd kosten in verband met uw autohuur:
  • Breng de auto terug in dezelfde staat als bij het ophalen. (bestickering verwijderen kost 50 euro per sticker)
  • Lever de auto op tijd in.
  • Betaal verkeers- en parkeerkosten en alle kosten die u als huurder maakt.
  • Roken en dieren zijn niet toegestaan in de huurauto's
  • Lijst van vergoedingen met betrekking tot uw huur:
VERGOEDING PRIJS
Te laat inleveren van de auto 40 € + extra huurdagen
Ophalen van de auto bij te laat inleveren 175 € + 1,50 € per kilometer
Ontbrekende brandstof 30 € + brandstofkosten
Interieur reinigen: lichte vervuiling 25 €
Interieur reinigen: extreme vervuiling 75 €
Wasstraat  25 €
Dieren in de auto 200 €
Roken in de auto  200 €
Niet betaalde parkeerbonnen en boetes 19 € + aanslag/boete
Niet melden Buitenlands gebruik 200 € + buitenlands gebruik verzekering
Niet geregistreerde bestuurder laten rijden 250 € + extra bestuurder a 5 € per dag
Bezorg gedrag geconstanteerd

Inname compleet borg bedrag

 1. Bij het gebruik van een huurauto voor internationale reizen, moet een buitenlandse verzekering worden toegevoegd. Bij het rijden in het buitenland zonder buitenlandse verzekering, heeft Oscar het recht om een vergoeding van EUR 200 in rekening te brengen en de kosten van de buitenlandse verzekering toe te voegen. 

 2. Als er een geschil of claim ontstaat met betrekking tot de huurovereenkomst, moet daarover worden beslist volgens de Nederlandse wet.

 3. Alle voorwaarden worden voortdurend bijgewerkt.

 4. Oscar ontvangt graag lof en kritiek per e-mail: [email protected]

  VOORWAARDEN LANGETERMIJNVERHUUR (AUTO-ABONNEMENT)

  Een Oscar lange termijn verhuur of auto-abonnement is een abonnement oplossing waarbij u, als klant, maandelijks een auto kunt huren. Hieronder leest u de voorwaarden van een lange termijn huur, waaronder betaling, aansprakelijkheid, binding en beëindiging. De eerste betaling voor een lange termijn huur moet op de datum van het abonnement vallen, daarna wordt er maandelijks afgerekend.

  1. Een lange termijn huur instellen
   Bij het aanmaken van een lange termijn huur, moet de klant onze abonnementsvoorwaarden en zakelijke voorwaarden goedkeuren. Een auto-abonnement is het eenvoudigst aan te maken door gebruik te maken van ons online boekingsformulier, waar de klant de gewenste auto kan vinden, de prijs van de auto kan zien, het aantal inbegrepen kilometers kan bekijken en kan kiezen voor extra verzekering, extra kilometers en accessoires indien gewenst. De klant wordt vervolgens doorgestuurd naar de betaling, waarna het abonnement wordt aangemaakt. Tot slot wordt er een bevestiging per e-mail verstuurd.

  2. Voorwaarden bij het opzetten van een lange termijn huur
   Wanneer de klant akkoord gaat met onze abonnementsvoorwaarden, stemt de klant ermee in dat Oscar de maandelijkse prijs voor de lange termijn huur gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in mindering mag brengen op de ingevoerde betaalkaart. Bij het aanmaken en beëindigen van de lange termijn huur wordt een factuur gestuurd. De klantenservice kan te allen tijde worden gecontacteerd indien de klant de betaalkaart in het bestand wenst te wijzigen.

  3. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
   Bij het opzetten van een huur op lange termijn, verbindt de klant zich ertoe de auto op de datum en het tijdstip waarop de huur op lange termijn wordt beëindigd, in te leveren in dezelfde staat als waarin de auto werd afgeleverd, tenzij anders overeengekomen. Bovendien garandeert de klant de dekking van de ingevoerde betaalkaart zodat de betaling op tijd gebeurt.

  4. Beëindiging en fixatie
   De klant bepaalt de duur van de abonnementsperiode bij de bestelling, waarbij hij een exacte datum opgeeft voor het einde van de lange termijn huur. De lange termijn huur wordt automatisch beëindigd na het verstrijken van deze periode. Indien het abonnement wordt verlengd, dient de klant contact op te nemen met de Oscar-klantenservice voordat de abonnementsperiode afloopt - waarna dit kan worden overeengekomen. Indien het abonnement voor de overeengekomen tijd wordt opgezegd, kan dit met een opzegtermijn van 30 dagen.

  Als u vragen heeft of wijzigingen wilt aanbrengen in uw lange termijn huur, neem dan contact op met onze klantenservice op +32 2 616 36 56

  Copyright © Oscar. Alle rechten voorbehouden.